موسویان تشریح کرد: پنج اقدامی که سپاه در کاهش خصومت بین ایران و آمریکا انجام داد و آمریکا بدعهدی کرد https://t.co/rFPeeivTZe .