رفتارهای بعضی مردم تجلی توحش ذاتیشونه واقعاً https://t.co/QI6wUsanp8 .