هاشمی: طی سالهای اخیر مردم دو بار نشان دادند که چه می‌خواهند / هاشمی هم در هوایی زدن کم نمیاره .