طبق شنیده‌ها ظاهراً تاکسیها طبق معمول افزایش کرایه رو بصورت خودجوش و چند برابر تورم کلید زدن .