فک کنم زن بنزما تو استادیوم بود که شادی گلش سانسور شد .