یه مشت سلطنت طلب گوساله ریختن تو سفارت فوتبال محروم شد هرروز در موردش بحث میشه ولی انگار اشاره به مقصر اصلی خط قرمزه تو رسانه میلی .