همین لحظه فردوسی پور گفت کاش میشد خسارت تیمارو از مسببای اصلی گرفت!! .