امریکا یه بار پانامارو به خاطر عدم جدیت در جلوگیری از پولشویی اشغال کرده ولی انگار کارگر نبوده .