خلاصه خبر:دختره رفته خونه دوست پسرش تمکین نکرده پسره هم ازدسشویی اسید آورده پاشیده بهش! دختره هم مقابله به مثل کرده بعد با هم رفتن درمانگاه! .