کم کم بریم برای بازی رئال-ولفسبورگ به امید پیروزی ولفسبورگ .