RT @saharban0o: هزینه های دندونپزشکی جوریه که وقتی برمی گردی خونه باید از صفر شروع کنی. .