بنظرم اینکه اوباما تصمیم گرفته یه تحریم غیر اتمیو برداره نشان از معاملاتی خارج از برجام داره https://t.co/cWSSIZ6iEC .