هرچی اخبارو زیر و رو کردم دلیلی برای حضور نداشتن روحانی در مراسم دیروز ندیدم و کلاً کسی هم بهش نپرداخته. ظاهراً اتفاق غیرمتعارفی نیست! .