تنها هدف احمدی نژاد از آغاز کمپین انتخاباتیش اینه که به ملت بفهمونه زیاد به قدرت رایتون غره نشید به وقتش لازم باشه میشاشیم روش .