به عنوان یه طرفدار آلمان و دشمن انگلیس هرگز تصور نمیکردم در بازی یه تیم آلمانی و انگلیسی اعلام بیطرفی کنم تا اینکه یورگن کلوب و باقی قضایا .