RT @TehranMunicipal: @javadOftadeh گزارش‌های متعدّدی به ۱۳۷ ما رسیده بود که چالِ شما خیلی‌ها رو گرفتار کرده! از ترس تلفات مجبور شدیم! .
آقا این منشن مال حساب رسمی توئیتر شهرداری تهرانه ها ‎· طغرل
:)) ‎· ابوتایغر