آدمهایی مثل علم الهدی در شرایط عادی حتی منبری قابلی هم نمیشدن .