سلمونی محل سی و سه درصد گرون کرده تاکسیها فلن بیس درصد. دولت نرخ تورمو با چی حساب میکنه که دوازده درصد درمیاد؟ .
با افزایش حقوق احتمالا :)) ‎· Caspian
آره دیگه :)) ‎· طغرل