میگن خدا خرو شناخت بهش شاخ نداد. این محرم نویدکیا تو کل فوتبالش فقط مصدوم بوده. حالا کل اصفهانو به هم ریخته. اگه گهی بود چه میکرد .
چیکار کرده ؟ خبر ندارم؟ بچه آرومیه در کل ‎· Mamad
کجا آرومه؟ اول فصل قهر کرد گفت یا فرکی یا من. اومد بعد از دو سه هفته سکوها انقدر فحش دادن تا فرکی خودش استعفا داد. حالا گیر داده به استیماچ. امروز گیر داده چرا وسط تمرین میخندی وقتی تیم باخته. یکی دو تا عضو هیأت مدیره تا حالا از ترسش استعفا دادن. داستانش مفصل تر از این حرفاس ‎· طغرل