ولادتش رو زدن از سال هشتاد و پنج ** مشنگا https://t.co/dbtWrZwUII .