خانومه گفت میدونی سعید امامی کجاست؟ پاناما. بعد یه جوری گفت باید ببینی چه ویلای مجللی اونجا داره که انگار شخصاً شرفیاب شده بود! .
همون که با داروی نظافت خودکشی کرد :))) البته ظاهرن اینطور بود ‎· Mamad