نمیدونم این ستادی که تشکیل شده هدفش حذف روحانیه یا فقط عقب روندنش. اگه اولی باشه انتخابات نودوشش از هشتاد و هشت هم پر سروصداتر میشه .