همین پیشگویی استاد گواه کار بزرگ تیم مذاکره کننده است. اوسکول توئیتو پاکم نکرده https://t.co/oXdF6RJzJK .
مگه باز شد سوئیفت؟ ‎· ابوتایغر
والا هفته پیش که خبرنگاهارو بردن تو اتاق سوئیفت فیلم هم از کار کردن سوئیفت پخش شد. دیگه بقیه شو نمیدونم ‎· طغرل