RT @pishio1: اوج طنز میدونین کجاست؟ اگه عربستان مجبور شه با عراق تو ایران بازی کنه یعنی زور عراق داعش زده از ایران بیشتره .