RT @mkvahed: پس از عیادت وزیر بهداشت از کیارستمی، وی اذعان کرد که اگر پیگیر احوال کیارستمی نمی شدیم قطعا همان شب فوت می کرد! یعنی اگر معروف نبود،مرده بود .