دیشب اومدم خواهر زاده سه سالمو بخوابونم که با خیال راحت بازی بارسارو ببینم به جاش اون منو خوابوند! .