اگه قرار بود هلی کاپ کار اسپایدر کمو بکنه قطعاً خود اروپاییها زودتر میفهمیدن. همه کاراشون بر پایه گشاد بازیه .