برای اینکه تلخی غروب جمعه شیرینی دربی رو نشوره نبره فردا به خودم مرخصی دادم .