بردهای پرگل استقلال در دربیها ختم میشه به سه هیچهایی که زمان مصطفوی ملعون از فدراسیون به نفعشون اعلام شد .