شعار یا اغراق نیست اگه بگم یه سری از هموطنان در نژادپرستی از نازیها بدترن. یه سری توئیت دیدم روح و روانم به هم ریخت .