من به قانون ایران معتقدترم که معیار مسئولیت مدنی و کیفری رو فهم و شعور قابل سنجش فرد میدونه نه سن که فقط یک عدده .