روزنامه استقلال جوان همچنان داره از داوری حرف میزنه. بدبختهای مفلوک .