دیدن زورشون نمیرسه گفتن نامحسوس که ملت همینجوری سرخورد احساس حکومت نظامی کنند https://t.co/Ymfq5VjsJj .