اینه که میتونن به هفت هزار نفر حقوق بدن برای سرک کشیدن تو کار ملت نمیشه نصف این تعداد رو بذارن مراقب امنیت مردم در مقابل دزد و متجاوز باشن .