هفت هزار نفر استخدام کردن برای جرمی که طبق قانون خودشون حداکثر جریمه نقدی داره تعریف جدیدی از واژه حماقته .