میخواستم تو دادگاه ثابت کنم طرف نداره بهش گفتم فیش حقوقی بازنشستگیتو بفرست. فرستاده پایه حقوقش شش و نیم ملیونه :| .