چند وقت پیش شایع شده بود که اولادی اقدام به خودکشی کرده که خودش تو نود تکذیب کرد و گفت دستش تو تصادف تو شیشه رفته .