یک شاهدعینی از کادر بیمارستان شهدای تجریش گفت که اولادی در ساعت 13:30 امروز با پای خود همراه با یکی از دوستانش به بیمارستان مراجعه کرده است .