صبح به جای اینکه مثل هر روز برم سرکار رفتم فرودگاه به مقصد خوزستان بعدازظهر زودتر از روزهای دیگه رسیدم خونه! .