پروازه انقدر خوب بود که من تمام مسیر راحت خوابیدم فقط تهش نمیدونم چی شد یه جوری فرود اومد که یه نفر حتی بالا آورد! .