سپاهان به نماینده عربستان باخت. تف تو ذات محرم نویدکیا .