حاج آقا پنجشش سال پیش صدوبیس ملیون پول امانتو زده به بدن الان فهمیدیم برای اینکه گرفتار رفت و آمد به دادگاه روحانیت نشیم اعلام جرم نکردیم .