کشورهای اروپایی هم اول زمینه‌های اجتماعی و تربیتی ارتکاب جرم رو از بین بردند بعد اعدام رو حذف کردن .