اگر فرض محال بگیریم با حذف مجازت اعدام ، نرخ ارتکاب قتل در کشور ده برابر میشه آیا با حذف اعدام موافقید؟! .