چون اساساً امریکا هیچوقت به تخمش نیست که تو ایران چی میگذره مهم تامین منافع خودشه https://t.co/8JLOHh5aba .