تو فرودگاه همه تو صف بودن گیت باز بشه یه خانمه اومد کنار نفر اول ایستاد شوهرش هم پشت سرش یه صف موازی ایجاد کردن .