یه خانمی خسته شده بود شوهر همون خانمه بهش گفت حداقل سه ربع طول میکشه تا باز بشه گفت شما مطمئنی؟ گفت آره اونم رفت! پنج دقیقه بعد در باز شد .