خلاصه میخوام بگم زن و شوهر خیلی به هم میومدن. جفتشون عن و چندش آور .