امید کوکبی اگه اون پیشنهادی که ادعا میشه رو قبولم میکرد دیگه نمیتونست برگرده امریکا وگرنه اونجا میگرفتن زندان میکردن .