یکی بپرسه دقیقاً مردم کجاحرف زدن؟ علی‌الاصول هیچوقت همه مردم یه جا جمع نمیشن برای نظر دادن مگر موقع رای دادن https://t.co/AA4X1q0ItO .